Skip to content
UCHWAŁA NR XLII/322/13
RADY MIASTA PRZEWORSKA
z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych w Przeworsku.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn.zm.) i art. 2 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj.: Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zrn,).
Rada Miasta Przeworska uchwała
REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH W PRZEWORSKU

 
§ 1. Cmentarze komunalne zlokalizowane są przy ulicach Tysiąclecia i Pod Rozborzem.

§ 2. Na terenie cmentarzy można przebywać codziennie w okresie od 1.1V do 30.1X w godz. 7-20 w pozostałych miesiącach od godz. 7 do zmroku.
 1. Osoby przebywające na terenie cmentarzy zobowiązane są do:
1)    zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym,
2)    przestrzegania porządku i czystości

 1. Przebywanie na terenie cmentarzy dzieci w wieku do 12 lat dozwolone jest wyłącznie pod opieką dorosłych.

 2. Zabronione jest przebywanie na terenie cmentarzy w stanie nietrzeźwym i spożywanie napojów alkoholowych.

 3. Niedozwolone jest samowolne usuwanie i przestawianie urządzeń na cmentarzach.

 4. Zabronione jest sadzenie drzew i krzewów bez zgody Zarządcy cmentarzy oraz zabrania się niszczenia drzew.

 5. Obowiązek pielęgnacji grobów należy do osób, które były uprawnione do pochowania zmarłych, wymienionych w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 6. Obowiązek utrzymania porządku miejsc wykupionych a niezagospodarowanych należy do osób, które te miejsca wykupiły.

 7. Pogrzeby odbywają się w godz. 8-16, w soboty w godz. 8-14 oraz w uzasadnionych przypadkach w niedziele i święta po uzgodnieniu z Zarządcą cmentarzy.

 8. W imieniu Gminy cmentarzami komunalnymi administruje Zarządca cmentarzy. Dane dotyczące Zarządcy będą umieszczone w widocznym miejscu na terenie cmentarzy

 9. Zarządca cmentarzy zatwierdza projekt ukształtowania grobów indywidualnych i ustawienia nagrobków, pomników, tablic i innych oznak uczczenia zmarłych

 10. Wykonawcy robót kamieniarsko-budowlanych mogą sprowadzać potrzebne materiały budowlane po uprzednim uzgodnieniu z Zarządcą cmentarzy

 11. Zobowiązuje się osoby porządkujące miejsca pochówków o wysypywanie śmieci w miejscach do tego przeznaczonych.

 12. Wszelkich kradzieżach i przejawach wandalizmu na cmentarzach należy poinformować Zarządcę cmentarzy oraz organy ścigania zgodnie z k.p.k.

 13. Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz opiaty za miejsce na cmentarzach pobierane będą zgodnie z cennikami wprowadzonymi Uchwałami Rady Miasta Przeworska i ogłoszonymi na tablicach informacyjnych cmentarzy.

 14. Przyjmowanie interesantów odbywa się w dni powszednie w godz. 7-15 w biurze Zarządcy cmentarzy.

 15. Nadzór nad cmentarzami sprawuje Burmistrz Miasta Przeworsk

 16. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu będą pociągane do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

 17. Wjeżdżanie na cmentarze pojazdami odbywa się za zezwoleniem Zarządcy cmentarzy i po uiszczeniu opłat zgodnie z cennikiem usług cmentarnych.

 18. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren cmentarzy.

 19. Prace remontowe i budowlane prowadzone na cmentarzach przy nagrobkach i grobowcach oraz usługi pogrzebowe wymagają zezwolenia i dodatkowej opłaty wg cennika.

 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska

 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska


Andrzej Rozpotyński           

UCHWAŁA NR XXXIV/272/13

RADY MIASTA PRZEWORSKA

 

z dnia 21 lutego 2013 r.

 

w sprawie ustalenia Regulaminu i cennika opłat kaplicy cmentarnej

 

 

Na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z óźn.zm.) art. 2 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu łych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z óźn. .)

 

Rada Miasta Przeworska uchwala

 

REGULAMIN I CENNIK KAPLICY CMENTARNEJ

 

§ 1. Kaplica cmentarna znajduje się na cmentarzu komunalnym przy ul. Pod Rozborzem w Przeworsku.

 

§ 2. 1. Kaplica  cmentarna  służy  do  przechowywania  zwłok  osób  zmarłych  i do  odprawiania  ceremoniału pogrzebowego zmarłych; w pierwszej kolejności dla mieszkańców Przeworska, a w miarę posiadanych możliwości technicznych pozostałych.

 

2. Kaplica jest miejscem, w którym należy zachować ciszę i powagę.

 

3. Kaplica  cmentarna  jest  zarządzana  przez  administratora  cmentarzy  komunalnych,  który  jest  jedynym dysponentem kluczy do kaplicy i pomieszczeń znajdujących się wewnątrz niej.

 

4. Zgłoszenie  złożenia  zwłok  w kaplicy  cmentarnej  powinno  nastąpić  z wyprzedzeniem,  po  uzgodnieniu przyjęcia z administratorem cmentarza.

 

5. można przechowywać zwłok dłuższej niż 72 godziny od chwili przyjęcia.

 

6. Nie zezwala się na przechowywanie zwłok będących w daleko posuniętym rozkładzie lub po śmierci będącej przyczyną chorób zakaźnych.

 

7. Zwłoki składa się w pomieszczeniu do przechowywania zwłok w zakrytej, podpisanej trumnie, ustawionej na katafalku.

 

8. Przeniesienie   zwłok,   w zakrytej   trumnie,   z pomieszczeń   poczekalni   do   pomieszczeń   służących   do odprawiania  ceremoniału  pogrzebowego,  jest  dokonywane  przez    organizatora  pochówku  i może  nastąpić na 2 godziny przed pogrzebem. W przypadku kilku pogrzebów w danym dniu, o kolejności wstawienia zwłok do tych pomieszczeń decyduje godzina pochówku.

 

9. Za utrzymanie ładu  i porządku  w czasie przechowywania zwłok  odpowiada administrator, a organizator pogrzebu jest zobowiązany podporządkować się jego zaleceniom.

 

10. Należy zamykać drzwi zewnętrzne,   szczególnie w okresie letnim, w celu zabezpieczenia pomieszczeń przed zwierzętami i wysoką temperaturą.

 

11. Najemca i organizator pogrzebu odpowiada materialnie za stan pomieszczeń i przedmioty znajdujące się w wymienionych pomieszczeniach.

 

12. Za  przedmioty  prywatne  użyte  do  dekoracji  lub  obrządku  pogrzebowego  administrator  nie  ponosi odpowiedzialności.

 

13. W trakcie ceremoniału pogrzebowego bramy cmentarza wolno otwierać wyłącznie na czas składania zwłok i czas pogrzebu.

 

14. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kaplicy cmentarnej sprawuje Burmistrz Miasta Przeworska.

 

§ 3. Ustala się cennik za korzystanie z kaplicy cmentarnej i przygotowanie jej do ceremonii pogrzebowych:

 

1. Przygotowanie kaplicy cmentarnej do ceremonii - 100 zł netto.

 

2. Przechowywanie zwłok w kaplicy cmentarnej - doba 50 zł netto.


3. Przyjazd administratora w celu otworzenia kaplicy cmentarnej: w godz. od  15.00 do godz. 22.00  30 zł brutto, w godz. od  22.00 do godz. 7.00 oraz w dni wolne od pracy  –  50 zł brutto.

 

4. Opłaty z tytułu korzystania z kaplicy cmentarnej będą pobierane przez administratora. płaty ustalone w § 3 ust  1,  2 będą  dochodem  Gminy  Miejskiej  Przeworska,  a opłaty  ustalone  w § 3 ust. 3 będą  dochodem administratora cmentarzy.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Przeworska.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska

 

 

 

Andrzej Rozpotyński                 


UCHWAŁA NR XLII/322/13


RADY MIASTA PRZEWORSKA

 

z dnia 24 października 2013 r.

 

w sprawie określenia wysokości opłat na cmentarzach komunalnych w Przeworsku

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13 i art. 18 ust. 2 pkt 8 i 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 późn. zm.) oraz art. 2 ust 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.).

 

Rada Miasta Przeworska uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

1. Ustala  się  opłaty  obowiązujące  na  cmentarzach  komunalnych  w Przeworsku  jak  w załączniku  Nr  1 do niniejszej uchwały.

 

2. Opłaty są dochodami gminy.

 

3. Do opłat netto doliczony będzie podatek VAT, według stawek podatku obowiązujących w dniu pobierania płaty.

 

4. Opłaty wnoszone są do kasy Urzędu Miasta Przeworska.

 

5. Po wniesieniu opłaty osoba nabywa prawo do dysponowania działką cmentarną na okres 30 lat.

 

6. Opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

7. Opłaty wnoszone przy zakupie nowego miejsca pod grób, lub po upływie 30 lat użytkowania grobu, w celu zapobiegnięcia jego ponownemu użyciu.

 

8. Zaległe opłaty za korzystanie z miejsc grzebalnych pobierane w wysokości 1/30 opłat wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały za każdy zaległy rok, licząc od pierwszego nieopłaconego roku.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała Miasta Przeworska Nr XLI/282/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłat na cmentarzach komunalnych.

 

§ 4.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 marca 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska

 

 

 

 

 

Andrzej Rozpotyński