Skip to content

 


 

CENNIK OPŁAT ZA NABYCIE PRAWA DO DZIAŁKI CMENTARNEJ NA OKRES 30 LAT

 

 

Opłata zgodnie z uchwałą Nr XLII/322/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat na cmentarzach komunalnych w Przeworsku (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3881).

 

 

Lp.

Rodzaj opłaty

Opłata Netto

/w zł/

Opłaty Brutto

(VAT 8%)

I.

GROBY ZIEMNE

a)

Grób dziecięcy (dziecko do lat 6)

50,00

54,00 zł

b)

Grób pojedynczy

100,00

108,00 zł

c)

Grób podwójny (w poziomie)

200,00

216,00 zł

d)

Grób potrójny (w poziomie)

300,00

324,00 zł

II.

GROBOWCE MUROWANE

a)

Grób pojedynczy

320,00

345,60 zł

b)

Grób podwójny (w poziomie)

460,00

496,80 zł

c)

Grób potrójny (w poziomie)

590,00

637,20 zł

d)

Grób poczwórny i większy (w poziomie)

710,00

766,80 zł


Uwagi:

 

1. Cennik obowiązuje od dnia 17 grudnia 2013 r.

2. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10 (pokój nr 115) lub dokonać przelewu na nr konta: 58 1560 1195 2166 1681 5000 0001, z podaniem lokalizacji grobu tj. sektor, rząd i numer oraz nazwisko osoby pochowanej.

 

 

 

OPŁATY POBIERANE PRZEZ ZARZĄDCĘ CMENTARZY KOMUNALNYCH W PRZEWORSKU
ZA USŁUGI CMENTARNE WYKONYWANE NA CMENTARZACH


Zgodnie z podpisaną w dniu 23 maja 2014 r. umową dzierżawy nr 70/GGGROŚ/2014 zawartą pomiędzy: Burmistrzem Miasta Przeworska a Zakładem Pogrzebowym Piotr i Paweł Kucab s.c. – Zarządca Cmentarzy Komunalnych w Przeworsku pobiera opłaty wg cennika za usługi cmentarne wykonywane na cmentarzach w Przeworsku, tj. „Stary Cmentarz” położony przy ul. Tysiąclecia i „Nowy Cmentarz” położony przy ul. Pod Rozborzem.*
 
OPŁATY POBIERANE PRZEZ ZARZĄDCĘ CMENTARZY
ZA USŁUGI CMENTARNE WYKONYWANE NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W PRZEWORSKU
Lp.
Rodzaj opłaty
Opłata brutto
1.
Za wjazd na cmentarz w celu przygotowania do pochówku oraz pochowania zwłok
35 zł
 
2.
Za wydawanie zezwolenia i kontrolę prawidłowości wykonania pochówku
100 zł
3.
Za wydanie zezwolenia na budowę nagrobka lub grobowca
40 zł
4.
Za wydanie zezwolenia na remont nagrobka lub grobowca (dotyczy przebudowy już istniejących)
30 zł
5.
Kaucja na wykonanie prac porządkowych po wykonanej usłudze (opłata wnoszona przed przystąpieniem do prac)
100 zł
6.
Opłata – koszty utrzymania cmentarzy komunalnych
300 zł
 
*W dniu 21 lutego 2013 roku Rada Miasta Przeworska uchwałą Nr XXXIV/273/13 wyraziła zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na czas nieoznaczony dotychczasowym dzierżawcą tj. z Zakładem Pogrzebowym Piotr i Paweł Kucab.
 
Z up. BURMISTRZA
inż. Wojciech Superson
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska
 
 
 
 
 
OPŁATY POBIERANE PRZEZ ZARZĄDCĘ CMENTARZY KOMUNALNYCH W PRZEWORSKU
ZA KORZYSTANIE Z KAPLICY CMENTARNEJ I PRZYGOTOWANIE JEJ DO CEREMONII POGRZEBOWYCHZgodnie z uchwałą NR XXXIV/272/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 lutego 2013 r., w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kaplicy cmentarnej.
 
 
OPŁATY POBIERANE PRZEZ ZARZĄDCĘ CMENTARZY ZA KORZYSTANIE Z KAPLICY CMENTARNEJ I PRZYGOTOWYWANIE JEJ DO CEREMONI POGRZEBOWEJ
 
Lp.
Rodzaj opłaty
Opłata brutto
1.
Przygotowanie kaplicy cmentarnej do ceremonii
108 zł
 
2.
Przechowywanie zwłok w kaplicy – za rozpoczętą dobę
54 zł
 
3.
Przyjazd administratora w celu otworzenia kaplicy cmentarnej w godz. od 15.00 do godz. 22.00
30 zł
 
4.
Przyjazd administratora w celu otworzenia kaplicy cmentarnej w godz. od 22.00 do godz. 7.00 oraz w dni wolne od pracy.
 
50 ZŁ
 
 
Z up. BURMISTRZA
inż. Wojciech Superson
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska
 
 


INFORMACJA

do uchwały Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2013 r. nr XLII/322/13  w przedmiocie określenia wysokości opłat na cmentarzach komunalnych w Przeworsku.

 

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2017 r., sygn. akt I OSK 1706/16, uchylono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2016 r. sygn. akt II SA/Rz 111/16 stwierdzających nieważność uchwały Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2013 r. nr  XLII/322/13 w przedmiocie określenia wysokości opłat na cmentarzach komunalnych w Przeworsku z wyłączeniem części dotyczącej stwierdzenia nieważności § 1 pkt 9 i 10 zaskarżonej uchwały.

    

Z up. BURMISTRZA

KIEROWNIK REFERATU

OCHRONY ŚRODOWISKA

                                    

mgr inż. Witold Adrian